عدم تحرک استخوانچه چکشی MaIIeus fixation

عدم تحرک استخوانچه چکشی MaIIeus fixation

عدم تحرک استخوانچه چکشی MaIIeus fixation

 

عدم تحرک استخوانچه چکشی MaIIeus fixation

مقدمه

ثابت شدگی استخوانچه چکشی اغلب مربوط به اتصالات غیر طبیعی استخوانجه چکشی با سندانی ویا استخوانچه چکشی با دیواره های اپی تمپان است. ثابت شدگی استخوان چکشی می تواند بصورت مادرزادی و یا اکتسابی باشد. علت این بیماری ممکن است به خاطر ایجاد استخوان جدید، بافت های فیبروز و یا تغییرات بافت های پیوندی مانند کلسیفیه شدن لیگامنت ها باشد. ثابت شدگی مالئوس ممکن است متعاقب اوتیت مزمن گوش میانی، تروما، جراحی و.... بوجود آید. گه گاه دلیلی برای بیماری پیدا نمی شود. ثابت شدگی مالئوس ممکن است با ثابت شدگی سندانی (اینکوسناهنجاری های گوش خارجی، گسیختگی زنجیره استخوانی و ثابت شدگی رکابی رخ دهد.

خصوصیات بیماران

دربیماران دارای ثابت شدگی (غیر از ثابت شدگی رکابی دراثراتوسکلروز) شروع کم شنوایی در سنین 10 تا40 سالگی رخ می دهد. در برخی ازافراد سابقه خانوادگی بیماری وجود دارد. تفاوت بین دوجنس محسوس نیست. واغلب بیماری یک طرفه است.

روند کلینیکی

کم شنوایی انتقالی و یا آمیخته که با سرعت بسیار کمی پیشرونده است. اما دربیماران با اتیولوژی تروما شروع کم شنوایی ناگهانی است. کم شنوایی ممکن است با وزوزهمراه باشد. درمان شامل جراحی گوش میانی است.

مکان بیماری

گوش میانی

 

امیر احمدی

کارشناس ارشد شنوایی

دیدگاه خود را بیان کنید


تمامی حقوق برای کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش محفوظ است
طراحی و توسعه در شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان