کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588
کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588

سمعک استارکی آمریکا

 تکنولوژی پردازش دیجیتالی سیگنال
مدل dp8

دارای 4 پتانسیومتر:

 •   Gain) G ) تا 30db کاهش بهره
 •   AGC Output)  AO) تا 30db کاهش در خروجی
 •   Low Cut) LC ) تا30db کاهش در فرکانس های پایین
 •   High Cut) HC) تا 30db کاهش در فر کانس های بالا
 •  ولوم کنترل قابل تنظیم در محدوده 30db
 •  دارای تله کویل (با قرار دادن دکمه روی T)
 •  پیام هشدار به صورت تن (در سطح 10 DB کمتر از خروجی )
 •  دارای ورودی صوتی مستقیم (DAI)
 •   مناسب برای افت های متوسط تا شدید
 •  حذف فعال فیدبک و جلوگیری از سوت زدن سمعک
 •  تکنولوژی بالای دیجیتال